конкурс English Speaking - 2016. Артем Тригуб, конкурсна робота № 202.
  • Голопристанська гімназія Херсонська область
  • Доброго дня. Мене звати Артем. Я живу в маленькому чудовому місті Гола Пристань, що на Херсонщині. Навчаюсь я в НВК «Гімназія – спеціальна школа I ступеню з поглибленим вивченням предметів художнього профілю», в 9А класі . Мій улюблений предмет англійська мова. 10.10.2016 року вчитель англійської мови Блакитна Валентина Леонідівна запросила мене та ще двох учнів 8-А класу на відкритий урок до 7-А класу, і ми з радістю погодилися! Нашим завданням на уроці було розповісти про заняття в гуртках, які ми відвідуємо після школи, бо тема уроку була “Шкільне життя”. Як тільки пролунав дзвоник учні піднялись зі своїх місць, привітали учителя та гостей. Гаслом відкритого уроку стало мудре китайське прислів’я «Освіта - це світло. Відсутність знань - темрява». Учні пояснили значення прислів'я англійською мовою, та знайшли його український еквівалент. Вчитель поставив найголовніші питання уроку: « Що є школа для вас? Чому ви ходите до школи?». Мені дуже сподобалися відповіді учнів на ці запитання: «Що б бути розумними», «Мати багато друзів», «Вивчати нові, невідомі нам, речі». Щоб тренувати учнів розмовної мови вчитель запропонувала учням розповісти про те, що вони роблять на кожному уроці. Діти отримали картки і в групах обговорювали завдання: відгадати назву уроку згідно слів, що описували діяльність учнів на уроці. Через деякий час учні розповідали про улюблені уроки в своєму класі. Для когось це урок трудового навчання, а інші надають перевагу алгебрі. У кожного смаки різні, і в цьому виражалася індивідуальність кожного учня. З цим завданням школярі впоралися на відмінно! Згодом вчителька поставила цікаве питання: «Які шкільні предмети вам подобаються найбільше?». І тут запанувала тиша, але в повітрі зависла рука одного учня, Іллі Долбні. Його слова були такими: «Я люблю всі предмети в школі. Запитаєте чому? Тому що, я вчу їх. Я відношусь до уроку, як до завдання, після виконання якого отримаю задоволення, оскільки відкрив для себе щось нове. І це мене дуже надихає.». Знову запанувала тиша. Учні почали аплодувати. Я був вражений такою відповіддю, як і всі присутні гості на уроці. Мені здалося, що доречною була змога перепочити після розумової праці. Відео з фізкультхвилинкою учні прийняли з радістю і активними рухами під запальну музику почали виконувати вправи. Навіть гості не змогли втриматися і прийняли активну участь. Школярі з гостями сіли на свої місця. Знову пролунало запитання вчителя: «Що ви знаєте про освіту у Великій Британії? Давайте переглянемо відео!» З відео учні дізналися про англійські школи. До перегляду відео вчитель роздала дітям завдання на картках. Чи правильно діти зрозуміють побачене? І після перегляду учні захоплено відповідали на питання, отриманні у завданні. В британських школах діти займаються в різноманітних гуртках. От вчитель і запропонувала нам, гостям, виступити і розповісти англійською мовою, які гуртки відвідуємо ми в нашому місті. Черга дійшла і до мене. Я підійшов до дошки, вивісив оголошення англійською мовою, і почав розповідати про театр пісні «Веснянка», який я відвідую після школи. Після мене розповідь продовжили учениці 8-А класу про заняття в танцювальному гуртку та музичній школі. Я з задоволенням розповідав про своє заняття і був гордий тим, що вмію це сказати англійською мовою. Думаю, що учні з Англії теж зрозуміли б мене і приєдналися б до нашого театру пісні «Веснянка». Непомітно пролетів час і вчитель задав школярам домашнє завдання: написати своєму англійському другу по переписці короткого листа про своє шкільне життя. Перш ніж закінчити урок вчитель оголосив хороші оцінки, і всі отримали приємне враження від уроку. Пролунав дзвоник і всі зітхнули з жалем, що урок завершено. Як на мене, то все пройшло чудово! Я дуже вдячний Валентині �›еонідівні Блакитній за надану можливість бути гостем на її уроці, впевнився, що мої друзі мають добре знати англійську мову і насолоджуватись її практичним втіленням в життя! Дякую за увагу! My name is Artem. I live in a small beautiful town, Hola Prystan, Kherson region. I study in SMC “Gymnasium – special school I degree with profound studying of subjects of artistic profile".I am in the 9th grade . My favorite subject is English. 10.10.2016 my English teacher invited me and two pupils of the 8-A grade to her open lesson in the 7-A grade, and we gladly agreed! Our goal for the lesson was to talk about our afterschool activities because the theme of the lesson was “School life”. As soon as the bell rang the students got up from their seats and greet the teacher and guests. The moto of the open lesson was the wise Chinese proverb "Education is light. Lack of knowledge is darkness". Students explained the meaning of the proverb in English and found its equivalent in Ukrainian. The teacher asked the most important questions of the lesson: " What is school for you? Why do you go to school?". I really liked the students ' answers to these questions: “ to be clever, to have lots of friends, explore new, unknown things." To train pupils in spoken language the teacher asked the students to talk about what they are doing on each lesson. The children received cards and in groups they discussed the task: to guess the title of the lesson according to the words that describe the activity of pupils in the classroom. After a while the pupils talked about their most popular lessons. Some pupils like Labour Training, and the others loved Maths. Everyone tastes are different, and this expresses the individuality of each student. And this task the students also did excellently! Then the teacher asked a very interesting question: "What school subjects do you like the most?". And then there was silence, but in the air hung the hand of one student.It was Illia Dolbnia. His words were: "I love all subjects at school. Ask why? Because I learn them. I relate to the lesson as to the task, after which I enjoyed because discovered something new. And it is very inspiring to me.". Silence was in the clasroom. The students started to applaud. I was amazed by this answer, as all visitors. It was the opportunity to rest after mental work. Video students happily accepted and active movements under the fiery music began to perform the exercises. Even guests couldn't resist and took an active part. Students with guests sat down to their seats. The teacher asked again: “What do you know about education in the UK? Let's watch the video about English schools.” Before watching the video, the teacher handed out the assignments on the cards. Will children correctly understand what they watch? And after watching the students enthusiastically answered to all questions, obtaining in the the task. In British schools children are engaged in various clubs. Here the teacher suggested me and other guests tell in English, what clubs we visited in our town. It was my turn. I went to the blackboard, posted the advertising about joining to our group and began to tell about the theatre of song "Vesnianka", which I join after school. After me the story continued the students of the 8-A grade about the lesson in a dance ensemble “Surprise” and the music school. I was happy to talk about his activity and was proud to be able to say it in English. I think that students from England would understand me and join our theatre group "Vesnyanka". The time passed and the teacher gave the students homework: “ Write a letter to an Englsh pen-friend about you school life”. Students received good marks and a good impression of the lesson. The bell rang, and all sighed with pity that the lesson is completed. As for me, everything was perfectly! I am very grateful to Valentina Leonidivna Blakytna for the opportunity to be a guest in her classroom. I saw that my friends know English well and enjoy its practical implementation! (All photo materials are attached) Thank you for your attention!